Bijzondere en Feestelijke Kerkdienst
zaterdag 7 oktober 2023

Op zaterdagavond 7 oktober houden we een feestelijke viering in de kerk te Aardenburg en dit naar aanleiding van het Jubeljaar 750 jaar AardenburgBedevaartstad.

Brugge en Aardenburg hebben in het kader van de Maria-verering nauwe
historische banden.

De historie:

De relikwie van het Heilig Bloed werd door graaf Diederik van den Elzas rond 1150 mee naar Brugge genomen. Het wordt nog ieder jaar, zoals velen hier in de streek weten, vereerd in de indrukwekkende Heilig Bloedprocessie. Van oudsher had Aardenburg op velerlei vlak bijzondere banden met Brugge. En zo kreeg Aardenburg, dat toen nog Rodanborgh heette, ook (een deel van) deze kostbare reliek. Dat geschenk dateert volgens een oude kroniek uit 1256.

Dat was vlak voor het jaar 1273 waarin zich de eerste wonderen openbaarden aan het
beeld van de Maagd Maria “die God voortbrengt”.

Die gebeurtenis van 1273 houden we nog steeds in ere. Vandaar dat we nu, in 2023, herdenken dat 750 jaar geleden Aardenburg een bedevaartstad is geworden. Vanaf de twaalfde eeuw al was Rodanborgh één van de vooraanstaande steden van Vlaanderen. De verbinding met de zee via de Ee was ook van groot belang voor de handel met het buitenland. De stad was lid van de Vlaamse Hanze van Londen.

Dat was een verbond van havensteden in West- en Noord-Europa. Schepen voerden producten aan en af. Van Zuid-Europa tot de landen rond de Baltische Zee en handelswegen voerden tot ver in Rusland.

Vlaamse graven en sommige koningen verleenden de stad Aardenburg bijzondere voorrechten, zoals het stadsrecht kort voor 1187, vergunning voor een jaarmarkt en vrijheid van tol op omringende wateren.

Naast de vele handelslieden uit heel Europa stroomden na 1273 ook grote groepen pelgrims naar de Aardenburgse Onze Lieve Vrouwekerk. De stad werd één van de belangrijkste bedevaartplaatsen van Vlaanderen.

In de week na Pinsteren, de lange weecke van Sinxen genoemd, stonden alle plechtigheden in het teken van de Mariaverering waarbij de verbinding met Brugge duidelijk naar voren kwam. Op Pinkstermaandag kwamen jaarlijks de Brugse handschoenmakers naar Aardenburg om het Mariabeeld met een nieuwe mantel te vereren. Op dinsdag hield men een processie met de reliek van het Heilig Bloed. Daarbij waren de Brugse bedelorden betrokken. Vergezeld door de kapittels van de grote Brugse kerken ging men op donderdag in een grootse ommegang naar Hannekenswerve dat ten noordoosten van Rodanborgh lag, iets boven het huidige Draaibrug, waar een plechtige Mis werd opgedragen. Het Mariabeeld werd bij deze processie in een glazen schrijn meegevoerd. Het was dan gekleed in de mantel die op de maandag ervoor was geschonken.

De vroegere band met Brugge zorgde ervoor dat de Mariaverering toch werd voortgezet na de neergang in de 17e en 18e eeuw. De jaarlijkse processie met het Heilig Bloed op donderdag
wordt verwisseld met de zogenaamde “knikprocessie” op woensdag. Daarbij werd voor het Mariabeeld op het Brugse stadhuis halt gehouden en met een hoofdknik eer gebracht aan Maria. Van lieverlee werd het Brugse beeld steeds meer geïdentificeerd met het vroegere beeld van Aardenburg.

En op grond van deze historische banden is daarom speciaal de bisschop van Brugge, Lode Aerts, uitgenodigd voor deze bijzondere kerkdienst, en heeft reeds toegezegd. Samen met de bisschop komt
ook mee naar Aardenburg, priester Piet Vandevoorde. Hij is bisschoppelijk gedelegeerde en tevens rector van de Heilige Bloedbasiliek van Brugge.De goede banden met de stad en het bisdom zijn er immers nog altijd.

Uiteraard is ook de bisschop van Breda, Jan Liesen, uitgenodigd. De bisschop van Breda werkt echter nog aan zijn herstel. Zijn agenda laat het nog niet toe om dan af te reizen naar Aardenburg. Hij laat zich vervangen door vicaris Wiel Wiertz, tevens pastoor van de H. Andreasparochie, West-ZeeuwsVlaanderen.

De viering zal opgeluisterd worden door het Gemengd koor Sint Caecilia o.l.v. Ad van de Wege en het Koor Aardenburg (voormalig Jongerenkoor) met combo o.l.v. Freddy Moens. Aan de voorbereiding van de dienst zal ook meegewerkt worden door de Liturgiegroep Aardenburg. De aanvang van de dienst is 19.00 uur.

Na de viering is er uiteraard gelegenheid tot ontmoeting. “We hopen met velen deze bijzondere kerkdienst te vieren” Iedereen van harte welkom.

Meer info:
via mail: aardenburgbedevaart@zeelandnet.nl of via Marc Moens 06-51996052

RK-kerk Maria Hemelvaart Aardenburg
Weststraat 80
4527 BV Aardenburg